Εργασία: Ο Δήμος Αβδήρων θα προσλάβει 13 άτομα -Δείτε πως να κάνετε τα χαρτιά σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας για την πυροπροστασία.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αβδήρων ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου 264/28-02-2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες έτους 2018 του Τμήματος Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος-Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται από 12-06 -2018 Έως και τις 18-06-2018, στο γραφείο

προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

1.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 1. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ 2. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ(ΚΟΙΝΑ)
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4.Φ/ο βιβλ. Τραπεζικού λογ/σμού
5. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
6. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (ΑΜΑ)
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
8.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009, που έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με τρίμηνη σύμβαση για την πυρασφάλεια, ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών και τις δημοτικές κατασκηνώσεις, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του